ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН АНГИЛАЛ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН

  • Тус байгууллагад хувь нэмэр оруулах мэргэжил, ур чадвартай байх

  • Гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй байх

  • Нэтворк маркетинг эсвэл бусад чиглэлийн бизнес эрхэлдэг байх

  • Эерэг зөв хандлагатай, шинийг санаачлагч байх

ДЭМЖИГЧ ГИШҮҮН

  • Байгууллагын үйл ажиллагаанд сайн дураар нэгдэж, ажил үйлчилгээ, эд материалын дэмжлэг үзүүлэх иргэн, аж ахуй нэгж байх

ХҮНДЭТ ГИШҮҮН

  • Байгууллагад онцгой хувь нэмэр оруулах, салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн байх

ЭНГИЙН ГИШҮҮН

  • Нэтворк маркетинг эсвэл бусад чиглэлийн ажил эрхэлдэг байх

  • Эерэг зөв хандлагатай байх

  • Татвар төлөхийг хүлээн зөвшөөрсөн байх

ГИШҮҮДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагаас зохион байгуулагдаж буй сургалт, арга хэмжээнүүдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамрагдах

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа гадаад орчин руу түгээх, өөрийн байгууллагын мэдээллийг байгууллагын эсвэл шаардлагатай бол хамтран ажиллагч байгууллагуудын цахим хуудсанд байршуулах

Хамтран ажиллагч байгууллагуудаас хөнгөлөлттэй үйлчилгээ авах

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр салбарын ажлын хэсэгт орж ажиллах

Бизнес хамтын ажиллагаа, нийгэмд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдэд оролцох

Байгууллагын үйл ажиллагааний хүрээнд төр засгийн байгууллагуудад санал өгөх, оролцох боломжоор хангагдах

Тус байгууллага болон гишүүн бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа, бизнес уулзалт, үзэсгэлэн, арга хэмжээ, эдийн засаг, бизнесийн мэдээллээр нэн тэргүүнд хангагдах

Байгууллагын нийт гишүүдэд өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэлээр танилцуулга сурталчилгаа хийх